مهدی روشنی عضو اصلی کمیته داوران زورخانه ای فدراسیون شد

با حکم فرهاد طلوع کیان مهدی روشنی از استان گلستان به عضویت اصلی کمیته داوران ورزش زورخانه ای فدراسیون منصوب شد

شایان ذکر است سید حسن سبزواری نیز بعنوان رییس این کمیته مجددا ابقاء شد عملکرد مثبت سبزواری طی یک چند سال اخیر باعث شده تا نامبرده همچنان بعنوان رییس این کمیته از روسای مختلف فدراسیون ( صفارزاده ، طالقانی و طلوع کیان )  حکم بگیرد و تعیین داوران و نظارت بر کار انها را بعهده داشته باشد

همچنین سایر اعضای این کمیته بشرح ذیل می باشد:

مجمدجعفرپور دبیر کمیته (یزد)امیرصلواتی (کردستان)امیرخوش اندام (کرمانشاه)سیدغلامرضاترابی(کرمان)عباس جلیلیان(خراسان رضوی )

/ 0 نظر / 32 بازدید